image
image
ESÜ põhikiri

Eesti Sünnitoetajate Ühenduse põhikiri

 

1. peatükk. Üldsätted

§ 1. Nimi ja asukoht

(1) Eesti Sünnitoetajate Ühendus (edaspidi: Ühendus) on mittetulundusühing, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

(2) Ühenduse asukoht on Pärnu, Eesti Vabariik.
 

§ 2. Ühenduse eesmärgid

Ühenduse eesmärkideks on:

1) Eestis tegutsevate sünnitoetajate ühendamine, esindamine, kogemuste ning informatsiooni vahetamine;

2) avalikkuse teavitamine sünnitoetajate tegevusest;

3) peredele pakutava rasedus- ja sünnitusaegse ning sünnitusjärgse toetuse edendamine;

4) Ühenduse tegevusega seotud teemadel koolituste korraldamine ning erialase kirjanduse ja oskusteabe koondamine.

 

2. peatükk. Liikmeks vastuvõtmise ning Ühendusest väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord

 

§ 3 Sünnitoetaja

Sünnitoetaja (samuti doula, tuulatar jms) on inimene, kes pooldab aktiivsünnituse põhimõtteid ja kes toetab peret sünnituseks valmistumisel, raseduse ja sünnituse ajal ning nõustab pärast sünnitust.

 

§ 4. Liikmeks vastuvõtmine

(1) Ühenduse liikmeks võib kandideerida iga füüsiline isik, kes soovib edendada Ühenduse eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja kes tegutseb või soovib tegutseda sünnitoetajana. Kandideerimiseks esitab isik kirjaliku avalduse Ühenduse juhatusele.

 (2) Ühenduse liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühenduse juhatus 1 kuu jooksul vastava avalduse saamisel. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

§ 5. Ühendusest väljaastumine

(1) Ühendusest väljaastumiseks esitab Ühenduse liige juhatusele kirjaliku avalduse.

(2) Ühendusest saab välja astuda, pärast 1kuuse etteteatamistähtaja möödumist, eeldusel, et on tehtud kindlaks väljaastuva liikme ja Ühenduse vahelised varalised õigused ja kohustused ning need on täidetud.

 

§ 6. Ühendusest väljaarvamine

(1) Liikme võib Ühendusest välja arvata juhatuse otsusega, kui:

1) liige ei täida Ühenduse põhikirjast tulenevaid kohustusi ning Ühenduse juhtimisorganite otsuseid;

2) tegutseb vastu Ühenduse eesmärkidele;

3) kahjustab Ühenduse mainet.
 

(2) Väljaarvamise otsustamiseks kutsub juhatus kokku koosoleku, mille toimumisest teatab ta väljaarvatavale liikmele vähemalt 2 nädalat kirjalikult ette. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega juhatuse koosolekul väljaarvamise küsimuse arutamisel.
 

(3) Juhatus teeb otsuse liikme väljaarvamise kohta 2/3 juhatuse liikmete häälteenamusega.


(4) Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.

 (5) Väljaarvamise otsus jõustub päeval, kui on kindlaks tehtud väljaarvatava liikme ja Ühenduse vastastikused varalise õiguse ja kohustused ning need on täidetud.

 
§ 7. Liikmete register

Ühenduse liikmete arvestuse pidamiseks peab juhatus registrit, kuhu kantakse järgmised andmed:

1) liikme ees- ja perekonnanimi;

2) liikme isikukood;

3) liikme elukoht, telefoninumber ja meiliaadress;

4) liikmeks astumise aeg;

5) väljaastumise või väljaarvamise aeg ja põhjus.

 

3. peatükk. Liikmete õigused ja kohustused

§ 8. Liikmete õigused

Ühenduse liikmetel on õigus:

1) osaleda hääleõigusega Ühenduse üldkoosolekul;

2) osaleda Ühenduse korraldatud üritustel ja koolitustel;

3) olla valitud Ühenduse juhatuse või muude organite liikmeks;

4) saada Ühenduse juhatuselt või muudelt organitelt teavet Ühenduse tegevuse kohta;

5) kasutada Ühendusele kuuluvat vara vastavalt selle eesmärgile.

 

§ 9. Liikmete kohustused

Ühenduse liige on kohustatud:

1) täitma Ühenduse põhikirja ning Ühenduse organite otsuseid;

2) tasuma tähtaegselt Ühenduse liikmemakse;

3) teavitama juhatust liikmete registri olevate andmete muudatustest 1 kuu jooksul nende muutumisest.
 

4. peatükk. Ühenduse vara

§ 10. Ühenduse vara ja raamatupidamine

(1) Ühenduse vara tekib liikmemaksudest, oma põhikirjalisest tegevusest saadavast tulust, Ühenduse vara ja Ühenduse kasutusse antud vara kasutamisest, juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest ning muudest laekumistest.

 (2) Ühenduse raamatupidamise korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.
 

§ 11. Majandusaasta aruanne

(1) Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande.

(2) Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuule kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek.

 

5. peatükk. Ühenduse juhtimine

§ 12. Üldkoosoleku pädevus

Ühenduse kõrgeim juhtimisorgan on üldkoosolek, mille pädevusse kuulub:

1) põhikirja muutmine;

2) eesmärgi muutmine;

3) juhatuse liikmete määramine;

4) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes mittetulundusühingu esindaja määramine;

5) Ühendusele kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

6) eelarve kinnitamine;

7) majandusaasta aruande kinnitamine;

8) muu ühingu või liidu liikmeks astumise otsustamine;

9) liikmemaksu kehtestamine, selle suuruse ja tasumise korra määramine;

10) Ühenduse lõpetamise otsustamine;

11) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

 

§ 13. Üldkoosoleku kokkukutsumine

(1) Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemal üks kord aastas.

(2) Üldkoosoleku võib kokku kutsuda ka vähemalt 1/10 Ühenduse liikmete nõudmisel. Üldkoosoleku kokkukutsumise nõue tuleb esitada juhatusele kirjalikult, näidates ära kokkukutsumise põhjused.

 (3) Kui juhatus ei ole 1 kuu jooksul alates avalduse saamise päevast üldkoosolekut kokku kutsunud, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

(4) Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb ette teatada 2 nädalat. Üldkoosoleku kutses peab olema näidatud koosoleku toimumise koht ja aeg ning päevakord. Kui arutatakse põhikirja muutmist, siis lisatakse kutsele informatsioon põhikirja muudatuste projekti kohta.

 
§ 14. Üldkoosoleku otsus

(1) Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest ning kodukord ei sätesta teistsugust häälteenamuse nõuet.

(2) Otsus põhikirja muutmise, uue põhikirja vastuvõtmise või Ühenduse lõpetamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

 (3) Põhikirjas ettenähtud Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
 

§ 15. Protokoll

(1) Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, mis sisaldab andmeid koosoleku toimumise aja ja koha ning hääletustulemuste ja vastuvõetud otsuste kohta.

(2) Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli lahutamatuks lisaks on koosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga.
 

§ 16. Hääleõiguse kasutamise erisused

(1) Ühenduse liige ei saa osa võtta hääletamisest üldkoosolekul, kui:

1) Ühendusel on tema vastu nõue ja otsustatakse tema vabastamist varalistest või muudest kohustustest;

2) otsustamisel on tema ja Ühenduse vahelist lepingut puudutavad küsimused.
 

(2) Ühenduse liige võib oma hääleõigust kasutada esindaja kaudu lihtkirjaliku volikirja alusel. Esindaja võib olla ainult teine Ühenduse liige.
 

§ 17. Juhatuse pädevus

(1) Juhatus on Ühenduse alaliselt tegutsev 3liikmeline juhtimis- ja esindusorgan.

(2) Juhatuse volituste kestus on 3 aastat.
 

§ 18. Juhatuse pädevus

Juhatuse pädevusse kuulub:

1) majandusaasta aruande koostamine ja esitamine üldkoosolekule;

2) eelarve koostamine ja esitamine üldkoosolekule;

3) üldkoosoleku otsuste täideviimine;

4) Ühenduse esindamine kõigis õigustoimingutes.
 

§ 19. Juhatuse otsus

(1) Juhatus võib otsuse vastu võtta, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

(2) Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik on vajalik juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

(3) Otsuse võib vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

(4) Juhatusel on kohustus koheselt teavitada vastuvõetud otsusest kõiki sellega otseselt seotud Ühenduse liikmeid.
 

6. peatükk. Lõpetamine

§ 20. Lõpetamine ja likvideerimine ning vara jaotus

(1) Ühenduse lõpetamine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

(2) Ühenduse likvideerimisel määratakse isikud, kelle vahel jaotatakse Ühenduse vara, üldkoosoleku otsusega.
 

Tagasi avalehele